Wercken : waer van eenige noyt voor desen gedruct zyn 1. Deel

Layoutgetreues Digitalisat der Ausg.: Amsterdam : Colom, 1630 Zentralbibliothek Sign. : XIXa A 247 m

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Coornhert, Dirk Volkertszoon
Format: Book
Language:Undetermined
Published: Philipps-Universität Marburg 2010
Subjects:
Online Access:DFG-Viewer
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Table of Contents:
Het leben van D.V. Coornhart
Voor-reden aen den bescheyden Leser
Register der Tractaten van 't eerste Deel
Van God
Van Christo
Vanden Heylighen Gheest
Van‘t Gheloove
Vande Waerheydt
Hertspieghel Godlijcker Schrifturen
Vereeninghe van sommighe strijdich-schijnende sproken der H. Schrifturen
Toetzsteen der ware Leeraren
Vande onderscheyt tusschen de ware ende valsche leer
Van waerheydt ofmen die mach weten
Of waerheydt vry maeckt
Oorsaken en middelen van 's menschen falicheydt ende verdoemenis
Vande onwetenheydt der menschen die daer is onschuldich of schuldich
Dat onverstandich blyven des menschen d‘eenighe sond ende oorsake van alle dolinghe zy
Van‘t oordeelen tusschen vermetelijck oordeel ende bescheyden ondersoeck
Van des menschen natryrlijck vlees wondersproke
Oft de siele dan of de wille sondicht ondersoeck
Vande veranderinghe van des menschen quade in een goede wille
Of de quade willich quaer zyn of onwillich
Dat hy niet goet wil worden die quaet blyst
Dattet afsterven van‘t quade licht valt
Ladder Iacobs of Trappen der deughden
Vande wedergheboorte hoe die gheschiet
Hoe noodich het zy dat elck mensche sekerlijck weet of hy gheloovich is dan niet en vanden oderscheyt tusschen het ware ende valsche geloove
Ondersoeck om te verstaan of men is doot dan levendigh
Cort bereicht van der ghedachten waerneminghen
Tafel vander gheloovighen justificatie ofte rechtveerdich wordingh in Christo Jesu
Van‘t wel bedden oderwijs uyt de Goddelijcke schrift selfs
Vande ware onderdanicheydt der Christenen
Dat Gods gheboden licht zyn en leerlijck
Dat des Duyvels wet swaar is ende lastigh
Waerachtich aflaat van zonden
Zedecunst dat is, wellevens cunst
Opperste goeds nasporinghe
Consistorie handelende van‘t niet hanteren des Nachtmaels
Ghesprake met de Waterlandtsche ghemeente tusschen Ian helplust ende Meynert sluypwijck
Corte beschryvinghe van pyn ende droefheydt
Proeve vande goede Ruste des ghemoets
Vande zendinghe
Van‘t Overichts Ampt oft een Christen mach bedienen?
Maechden schole
Vanden Boom des levens
Ware Aflaet van sonden tusschen Jesus ende Samaritana
Paradoxa vande volmaecktheydt
Vierschare of Paradoxa
Openinghe vanden grondt der Waterlandtsche Kercken midtsgaders haren ban
Een brief aen Jacob Janiz. en Hans de Rijs
Verscheyde t‘samenspraken of tweede deel van‘t kruythofken
Ghesangh op 't beklach van‘t misbruyck des Avontmaels
Oordeelen van een ghemeen landts leere
Edelman, Grau Monick en Lutheraen Ghespreck
Vanden aengheheven dwanck in der conscientie binnen Hollandt
Dat yemandt te stryden mach heben teghen syne sondelijcke lusten en des niet te min een warachtich Christen mach zyn
Vande Thien Maeghden Tragi Comedia prosa
Schole der deughden
Bedenckingh schynende met te brenghen dat die Roomsche Kercke beter zy dan de Ghereformeerde
Ander en corter bewys over de selver matery
Lietboeck verbetert en verrijckt
Vysthien ghedichten van 'smenschen innerlijcke en uyterlijcke behoeste
Wat hanteringhe nutst is om de jonghe kinderen te leeren
Vande nieuwe Tydinghen
Bedencken vander Nederlanden noot en hulpe
Boëtius uyt Latyn vertaelt
Requeste en 't ghepasseerde der Catholijcken tot Haerlem aen mijn Heer den Prince van Orangien om vryheydt van haer Religie
Overwginghe vande te ghenwoordighe gheleghentheydt der Nederlandtsche sake
Insicht over 't oprechten van een alghemeene uyterlijcke Christen Kercke oft ruygh ontwerp onder verbeteringh