[1]
Beit-Hallahmi, B. 2015. Scientology: Religion or racket?. Marburg Journal of Religion. 8, 1 (Aug. 2015). DOI:https://doi.org/10.17192/mjr.2003.8.3724.