Thomas Klein, Marcus Stiglegger, Bodo Traber (Hg.): Filmgenres: Kriegsfi lm
https://archiv.ub.uni-marburg.de/ep/0002/2007/28/886