Thomas Koebner (Hg.): Reclams Sachlexikon des Films
https://archiv.ub.uni-marburg.de/ep/0002/2003/59/2009